Bol B.V.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij, Bol BV installatietechniek (hierna ‘Bol BV’ ‘wij’ of ‘ons’) vindt het fijn dat u onze website bezoekt en stelt uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten zeer op prijs.

Bol BV respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bol BV is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens

Bol BV Installatietechniek
Nijverheidsstraat 20
2802AL Gouda
Telefoon 0182 54 10 41
Email: info@bol-vermeulen.nl

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:
Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres).
Contractuele stamgegevens (bijv. contractuele relaties).
Klantgeschiedenis.
Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens.
Planning en controlegegevens.
Transactiegegevens.

Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat t.w. het verwerken van uw orders die u bij ons plaatst, of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

Registratie

Indien u diensten/prestaties wilt gebruiken/genieten waarvoor een contract moet worden afgesloten, verzoeken wij u om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de afsluiting en de uitvoering van het contract (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, en indien toepasselijk, gegevens over de gewenste betalingswijze of de rekeninghouder) en eventueel ook nadere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens zijn aangegeven met een *. Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Opslagduur en bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om u als klant te bedienen. In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

WebTrends

WebTrends wordt geleverd door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de opt-out-optie te gebruiken door op de volgende link te klikken: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

Google Analytics

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de regel al binnen de EU verkort, alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de Verenigde Staten en in elk geval worden alleen verkorte IP’s opgeslagen.
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de volgende link te gebruiken om een browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Gebruik van retargeting-tools

Voor het optimaliseren van onze online marketing gebruiken wij zogeheten retargeting-technologieën. Deze dienen om het internetaanbod voor u een interessantere vorm te geven en op uw behoeften af te stemmen. Hiervoor gebruiken wij onderstaande tools.
De gebruiksprofielen samengesteld met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogeheten webbakens (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of telpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën worden niet gecombineerd met persoonsgegevens.
De tools worden door de aanbieders gebruikt om onze gebruikers op interesses gebaseerde reclames te laten zien in onze online-aanbiedingen en in aanbiedingen van derden en om de frequentie te bepalen waarmee gebruikers bepaalde reclames zien. Degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in samenhang met de tools is de betreffende aanbieder. De aanbieders van tools kunnen zo nodig informatie aan derden doorgeven om de bovengenoemde redenen.
De tools verwerken de IP-adressen van gebruikers helemaal niet of verkorten deze adressen onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens.
Bij elke tool kunt u informatie vinden over de aanbieder van de tool en tevens informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverzameling die door deze tool wordt uitgevoerd.

Bij tools die gebruikmaken van opt-out cookies moet er rekening mee worden gehouden dat de opt-outfunctie gekoppeld is aan een bepaald apparaat of browser en dus geldig is voor het eindapparaat of de browser die op dit moment wordt gebruikt. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk apparaat en in elke gebruikte browser afzonderlijk instellen.

Daarnaast kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen in zijn geheel vermijden door het cookiegebruik helemaal uit te schakelen; zie hiervoor het hoofdstuk Cookies uitschakelen en verwijderen.
Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.nl door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: http://developers.facebook.com/plugins ; find information on data protection at Facebook here: http://www.facebook.com/policy.php .
Meer informatie over op interesses gebaseerde reclame kunt u vinden op het consumentenportaal https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies .
De optie om bezwaar te maken tegen bepaalde tools die vooral door Amerikaanse aanbieders zijn uitgegeven, kunt u vinden op de volgende link: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Met name gebruiken wij de volgende tools:

Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden, door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico’s van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking

U hebt het recht te eisen dat, voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan, de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing

Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende reclameactie.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘rechtmatig belang’

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op de rechtsgrond rechtmatig belang. Wij staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden volgens de wettelijke voorschriften voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of, indien dit technisch mogelijk is, ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postadres:
Postbus 93374
2509AJ Den Haag
Telefoon: 070 88 88 500
Fax: 070 88 88 501

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Kom bij ons werken als