Bol B.V.

Onderhoud en reparatie

Bol BV
Nijverheidsstraat 20
2802 AL Gouda

Artikel 1, Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 Installateur en gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bol BV.

1.2 Opdrachtgever: degene die onderhoud en/of reparatie door Bol BV laat verrichten.

1.3 Onderhoud en/of reparatie: het verrichten van de werkzaamheden die onder 1.4 tot en met 1.6 worden beschreven, waarbij de voorwaarden gelden die Bol BV voor het aangaan van het abonnement aan Opdrachtgever heeft overgelegd.

1.4 Onderhoudsabonnement A: een abonnement voor het onderhoud van de CV/WW ketel. Dit abonnement verplicht Bol BV tot het één maal per jaar:
– Uitvoeren van de noodzakelijk controle volgens fabrikaatadvies.
– Reinigen van de branders indien voorgeschreven.
– Controleren van de waterdruk in de installatie en zo nodig bijvullen.
– Controleren van de door de fabrikant opgegeven branderdruk en aansteekgas.
– Controleren van de werking van de apparatuur.
– Visuele controle op lekkage in de ketel.
– Proefstoken van de installatie.
– Verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens het onderhoud waarbij geen nieuwe onderdelen worden gebruikt.

1.5 Onderhoudsabonnement B: een abonnement voor het onderhoud van het WW (warmwater) apparaat. Dit abonnement verplicht Bol BV tot het éénmaal per jaar:
– Uitvoeren van de noodzakelijke controle volgens fabrikanten.
– Reinigen van de branders indien voorgeschreven.
– Controleren van de door de fabrikant opgegeven branderdruk, aansteekgas en taphoeveelheid met temperatuur.
– Controleren op werking van de apparatuur.
– Visuele controle op lekkage in het apparaat.
– Proefstoken met het warm waterapparaat.
– Verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens het onderhoud waarbij geen nieuwe onderdelen worden gebruikt.

1.6 Onderhoudsabonnement C: een abonnement voor het onderhoud van de MV (Mechanische Ventilatie). Dit abonnement verplicht Bol BV tot het één maal per jaar reinigen van het schoepenrad van de mechanische ventilatormotor.

Artikel 2, Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die Bol BV uitvoert.
2.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3, Prijzen

3.1 De abonnementen B, C en D kunnen slechts in combinatie met abonnement A worden afgesloten.
3.2 De overeengekomen prijs is incl. BTW. Opdrachtgever is alleen voorrijkosten verschuldigd bij het eerste bezoek en in het geval dat de Opdrachtgever op de afgesproken datum niet thuis wordt aangetroffen.
3.3 Bol BV is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen voor Opdrachtgevers die zich buiten het werkgebied van Bol BV bevinden.
3.4 Bol BV restitueert geen abonnementsgeld.
3.5 Onderdelen die als gevolg van slijtage of defect dienen te worden vervangen, worden na overleg bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.6 Bij het vervangen van onderdelen in of buiten het apparaat, zullen de onderdelen en het abeidsloon berekend worden tegen het dan geldende tarief. Bij het vervangen van onderdelen, in de technische installatie van de woning zullen de gebruikte materialen en het arbeidsloon berekend worden tegen het dan geldende tarief. Nieuwe klanten betalen bij het afsluiten van een onderhoudsabonnement bij de eerste controle beurt eenmalig voorrijkosten van € 30,- incl. BTW als u binnen een straal van 10 km rond Gouda woont en daarbuiten rekenen wij € 75,- incl. BTW.

Artikel 4, Betaling

4.1 Bij niet contante betaling van lagere bedragen dan € 135,- is Opdrachtgever een bedrag van € 30,- incl. BTW aan administratiekosten verschuldigd.
4.2 Betalingen middels pinautomaat worden ook als contante betaling beschouwd, waardoor Opdrachtgever geen administratiekosten verschuldigd is. Indien Bol BV het verschuldigde bedrag echter niet kan incasseren, dan ontvangt Opdrachtgever een factuur en is Opdrachtgever bovengenoemde administratiekosten verschuldigd.
4.3 Opdrachtgever dient niet contante betalingen binnen veertien 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. Indien Bol BV tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 5, Verplichtingen van Bol BV bij onderhoud

5.1 Bol BV informeert Opdrachtgever over de datum waarop het onderhoud zal worden uitgevoerd; dit gaat via de email of indien geen email telefonisch en bij geen gehoor schriftelijk.
5.2 Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op de schriftelijke uitnodiging van Bol BV om een afspraak voor het jaarlijkse onderhoud te maken, is Bol BV niet meer verplicht het onderhoud voor het betreffende jaar uit te voeren.
5.3 Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak hebben wij het recht de voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 6, Verplichtingen van Bol BV bij storingen

6.1 Indien Opdrachtgever CV storingen vóór 16.00 uur meldt, is Bol BV verplicht om deze binnen 24 uur na melding te verhelpen, waarbij Bol BV zich zal inspannen om dit op de dag van de melding te doen.
6.2 Indien Opdrachtgever warm waterstoringen vóór 16.00 uur meldt, is Bol BV verplicht om deze binnen 48 uur na melding te verhelpen, waarbij Bol BV zich zal inspannen om dit op de dag van de melding zelf te doen.
6.3 Van 1 mei tot 1 september heeft Bol BV géén avond- of weekenddienst voor warm water- en verwarmingsstoringen. In het geval van calamiteiten is Bol BV in deze periode voor zowel storingen aan CV als aan WW ketel bereikbaar op het storingstelefoonnummer.

Artikel 7, Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de toegang tot de installaties niet belemmerd wordt.
7.2 Op verzoek van Bol BV dient Opdrachtgever alle documentatie over de installatie ter inzage te verstrekken.
7.3 Opdrachtgever dient Bol BV te informeren indien derden werkzaamheden hebben verricht aan de installatie.
7.4 Opdrachtgever dient Bol BV tijdig te informeren over wijziging van zijn adres en/of telefoonnummer.

Artikel 8, Opzegging/Beëindiging overeenkomst

8.1 Het onderhoudsabonnement wordt voor de duur van 12 maanden aangegaan en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk opzegt.
8.2 Het onderhoudsabonnement is niet overdraagbaar.
8.3 Het onderhoudsabonnement eindigt van rechtswege als Opdrachtgever verhuist.
8.4 Bol BV is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van redenen een nieuwe Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 9, Overmacht, opschorting en ontbinding

9.1 Indien Bol BV door overmacht niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van het onderhoudsabonnement na te komen, heeft Bol BV het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit de voeren.
9.2 Alle vorderingen van Bol BV zijn direct opeisbaar indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit het onderhoudsabonnement niet nakomt en bij faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever. In genoemde gevallen heeft Bol BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Bol BV op schadevergoeding.

Artikel 10, Aansprakelijkheid

10.1 Bol BV is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar verricht onderhoud en/of reparatie indien deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bol BV. Indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bol BV, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bol BV wordt uitgekeerd. Bol BV is slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
10.2 Indien er op verzoek van Opdrachtgever specifieke (reinigings)middelen moeten worden gebruikt, waarvan Bol BV Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat deze een schadelijk effect zullen hebben, en Opdrachtgever desondanks het gebruik voorschrijft, dan is Bol BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventueel hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 11, Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen aan de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton, locatie Gouda worden onderworpen.

Artikel 12, Deponering

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda, nummer 29051477.
12.2 Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek bij Bol BV verkrijgbaar.

Kom bij ons werken als